OBVESTILA

Spoštovani,

datumi usposabljanja 26. september in delavnice 7. november ter preizkusov 17. oktober so objavljeni tukaj.

 

Stranke obveščamo, da bo čitalnica PAK v četrtek, 3.10.2019 in v petek, 4.10.2019 zaprta.

Avvertiamo gli utenti, che la sala di lettura dell'Archivio Regionale di Capodistria sarà chiusa giovedì 3 ottobre 2019 e venerdì 4 ottobre 2019.

 

 

VSI NA MORJE
VA B I L O
vabimo Vas na otvoritev razstave " Vsi na morje", ki
bo v petek 1 2.7.2019 ob 17:30 v prostorih Pokrajinskega arhiva Koper, Enota Piran, Savudrijska 5,
Piran/Pirano.
Študenti Fakultete za turistične študije - TURISTICA
in Fakultete za Humanistične študije smo ponovno
združili moči in s pomočjo piranskega arhiva prip -
ravili dogodek, ki bo osvežil spomine in prebudil
nostalgijo.
Veselimo se Vaše udeležbe in Vas lepo pozdravljamo,
Projektna ekipa


Razstava je nastala v okviru projekta POČITNIKOVANJE DELAVSKEGA RAZREDA. PREZENTACIJA PRAKS IZ OBDOBJA SOCIALISTIČNE
JUGOSLAVIJE NA PRIMERU OBČINE PIRAN. Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

TUTTI AL MARE
INVITO
Abbiamo il piacere di invitare la S.V. all'inaugurazi -
one della mostra "Tutti al mare" che si terrà venerdì,
12.7.2019, alle ore 17.30 presso l'Archivio regionale di
Capodistria, Unità di Pirano, via Salvore 5.
Noi studenti della Facoltà di studi per il turismo –
TURISTICA e della Facoltà di studi umanistici, abbiamo
nuovamente unito le nostre forze e con l'aiuto
dell'Archivio di Pirano abbiamo preparato un evento
che rinfrescherà i ricordi e risveglierà la nostalgia.
Saremo lieti della Sua presenza e La salutiamo cordialmente
Il gruppo progettuale

PROJEKTI

Pokrajinski arhiv Koper sodeluje v projektu

L'Archivio regionale di Capodistria partecipa al progetto

e-ARH.si:ESS 2016-2020

Pokrajinski arhiv Koper sodeluje v projektu ADRION 

Folk heroes within the Adriatic-Ionian cultural heritage

BANDIT_ROUTES

L'Archivio regionale di Capodistria partecipa al progetto ADRION

Folk heroes within the Adriatic-Ionian cultural heritage

BANDIT_ROUTES

 

Urnik čitalnic

Čitalnici na Kapodistriasovem trgu 1 v Kopru ter na Savudrijski 5 v Piranu sta odprti:

  • vsak delovni dan od 8.00 do 11.00 in od 11.30 do 14.30,
  • v dnevih pred prazniki od 8.00 do 12.00

Le sale di lettura a Capodistria, Piazza Kapodistrias 1 e a Pirano, via Salvore 5 sono aperte al pubblico

  • nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 11 e dalle ore 11.30 alle ore 14.30,
  • nelle giornate antecedenti ai giorni festivi dalle ore 8 alle ore 12.

 

Za čitalnico v enoti Piran predhodno pokličite na št. +386-5-6732840.

Per la sala di lettura a Pirano potete chiamare il numero +386-5-6732840.

 

Splošna deklaracija o arhivih

Arhivi dokumentirajo odločitve, aktivnosti in spomine. So izjemna in nenadomestljiva dediščina, ki se prenaša iz ene generacije v drugo. Arhivsko gradivo se upravlja od njegovega nastanka, zato da ohranjamo njegovo vrednost in pomen. Je verodostojen vir informacij, ki podpira odgovorno in transparentno poslovanje uprave. Arhivi igrajo poglavitno vlogo pri razvoju družb, saj varujejo in prispevajo k individualnemu in skupinskemu spominu. Prost dostop do arhivskega gradiva bogati naše znanje o človeški družbi, spodbuja demokracijo, ščiti pravice državljanov in izboljšuje kakovost življenja.

CELOTNO BESEDILO

Dichiarazione universale sugli archivi   

Gli archivi conservano testimonianza delle decisioni adottate, delle azioni svolte e delle memorie accumulate. Gli archivi costituiscono un patrimonio unico e insostituibile, trasmesso di generazione in generazione. I documenti archivistici sono gestiti fin dalla loro creazione in modo da preservarne il valore e il significato. Essi sono fonti affidabili di informazione per una amministrazione responsabile e trasparente. Essi giocano un ruolo essenziale nello sviluppo delle società, contribuendo alla costituzione e alla salvaguardia della memoria individuale e collettiva. L'accesso agli archivi arricchisce la nostra conoscenza della società umana, promuove la democrazia, tutela i diritti dei cittadini e migliora la qualità della vita.

IL TESTO INTEGRALE

REGUST

REGISTER USTVARJALCEV JAVNEGA ARHIVSKEGA GRADIVA

 

Slovenski javni arhivi (Arhiv RS in regionalni arhivi) vodijo na podlagi določb 2. odst. 54. čl. Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/06 in 51/14, dalje: ZVDAGA) in v sodelovanju z Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ter ministrstvom, pristojnim za javno upravo, register javnopravnih oseb za katere ugotovijo svojo pristojnost in od katerih bodo prevzemali arhivsko gradivo. Osebe, pri katerih nastaja javno arhivsko gradivo, so v ZVDAGA in Uredbi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur.l. RS, št. 42/17, dalje: UVDAG) opredeljene kot »javnopravne osebe« oziroma "ustvarjalci".  Značilnosti javnopravnih oseb oziroma ustvarjalcev so podrobneje določene v 2. čl, ZVDAGA ter v 2. in 3. čl. UVDAG.

 

S 1.1.2018 se je začela prenova RegUst, skladno z zahtevami nove UVDAG. 

Predstavljeni podatki temeljijo na stanju Registra pravnih oseb ePRS, ki jo vodi AJPES ter evidenci posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov, ki jo vodi Ministrstvo za javno upravo. 

 

V RegUst so vpisane aktivne osebe kot tudi take, ki so v postopku ukinjanja ali celo ukinjene, pa pri njih nastalo gradivo še ni bilo izročeno pristojnim arhivom. Prav tako so v RegUst vpisane osebe, pri katerih nastaja javno arhivsko gradivo le pri delu njihovega poslovanja (npr. izvajanju javne službe). Podatki o tem v trenutni testni različici (beta verzija) niso vidni.

 

Povezava na register

NOVICE

VALVASORJEVO ODLIČJE - NAGELJ

Humanistično društvo Histria je prejemnik Valvasorjevega odličja - nagelj za leto 2017

 

VAROVANJE DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA PRI IZVAJALCIH VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

prelistaj publikacijo

SVETILNIK

Prelistaj publikacijo

  

OSMI DAN

http://4d.rtvslo.si/arhiv/osmi-dan/174464793

 

 

60 LET PAK

https://www.ekoper.si/koper/60-let-delovanja-pokrajinskega-arhiva-koper/

https://www.primorske.si/kultura/v-ljubljani-razstava-voda-vir-zivljenja-ob-60-le

https://www.rtvslo.si/radiokoper/novice/voda-rdeca-nit-dela-pokrajinskega-arhiva-koper/415878

 

SLOVENSKI ARHIVI SE PREDSTAVIJO

prelistaj publikacijo

 

Priznanje za življenjsko delo arhivistki Milici Trebše Štolfa

Ljubljana, 4. julija 2013 (STA) - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Tina Komel je danes v prostorih urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu podelila priznanje za življenjsko delo arhivistki Milici Trebše Štolfa. Priznanje je predlagala slovenska skupnost v Kanadi zaradi prispevka Trebše Štolfove k osveščanju o pomenu arhivskega gradiva med kanadskimi Slovenci.