Urnik čitalnic

Čitalnici na Kapodistriasovem trgu 1 v Kopru ter na Savudrijski 5 v Piranu sta odprti:

  • vsak delovni dan od 8.00 do 11.00 in od 11.30 do 14.30,
  • v dnevih pred prazniki od 8.00 do 12.00

Le sale di lettura a Capodistria, Piazza Kapodistrias 1 e a Pirano, via Salvore 5 sono aperte al pubblico

  • nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 11 e dalle ore 11.30 alle ore 14.30,
  • nelle giornate antecedenti ai giorni festivi dalle ore 8 alle ore 12.

 

Za čitalnico v enoti Piran predhodno pokličite na št. +386-5-6732840.

Per la sala di lettura a Pirano potete chiamare il numero +386-5-6732840.

UPORABA ARHIVSKEGA GRADIVA

Javno arhivsko gradivo se v arhivih uporablja za znanstvenoraziskovalne, kulturne in publicistične namene, predstavitve arhivskega gradiva, izobraževanje, potrebe sodnih, upravnih in drugih uradnih postopkov ter za druge namene.

Javno arhivsko gradivo je v arhivih na podlagi pisne zahteve za uporabo ali preko objave na svetovnem spletu dostopno vsakomur. Zahteva za uporabo mora vsebovati osebno ime oziroma naziv osebe in njeno uradno dodeljeno identifikacijsko oznako, namen uporabe gradiva ter druge podatke, potrebne za dostop do gradiva.

Javno arhivsko gradivo se uporablja praviloma v čitalnici arhiva ali prek svetovnega spleta oziroma v skladu z dogovorom.

Uporabnik arhivskega gradiva mora uporabljati arhivsko gradivo tako, da se arhivsko gradivo ohrani v urejenem stanju in ne poškoduje.

Uporabnik arhivskega gradiva mora kriti stroške restavratorskih in konservatorskih posegov na arhivskem gradivu, ki jih je sam povzročil, ko je nepravilno ravnal z njim.

Arhiv s čitalniškim redom določi podrobnejši potek uporabe arhivskega gradiva v arhivu, zlasti pa delovni čas čitalnice, pogoje vstopa v arhiv in čitalnico arhiva ter podrobnejši način naročanja arhivskega gradiva in ravnanja z njim.

Javno arhivsko gradivo se lahko izposoja za razstavne in podobne namene samo na podlagi pisne pogodbe in v primeru, da je zagotovljeno ustrezno materialno varstvo gradiva.

Arhiv lahko dovoli objavo reprodukcij javnega arhivskega gradiva v reklamne, propagandne ali podobne namene, razen če bi to nasprotovalo značaju ali pomenu arhivskega gradiva.

Materialne in druge stroške, ki nastanejo pri uporabi arhivskega gradiva, krije uporabnik arhivskega gradiva.

Višina stroškov iz prejšnjega odstavka je določena s tarifami uporabe arhivskega gradiva.

 

Uporabnik, ki uporablja arhivsko gradivo, mora pred uporabo tega arhivskega gradiva podpisati izjavo o seznanitvi, da je zloraba tajnih in osebnih podatkov sankcionirana v kazenskem zakoniku in drugih predpisih ter da jih bo uporabljal samo za zakonite namene.

Uporabnik je dolžan spoštovati morebitne avtorske pravice pri črpanju podatkov iz arhivskega gradiva.

Uporabnik mora pred uporabo gradiva izpolniti predpisane obrazce:

Matični list uporabnika  (izpolni v čitalnici za raziskovalno delo)

Naročilnica uporabe AG (za naročanje arhivskega gradiva v čitalnico)

Naročilnica reprodukcij AG (za naročanje reprodukcij)

Vloga za pridobitev podatkov za upravne in pravne postopke (podatke iščejo pristojne osebe v arhivu)

Vloga za pridobitev dovoljenja za objavo (za vse objave arhivskega gradiva)

NOVOSTI

«Back

Vsi na morje!

Spoštovani,

datumi usposabljanja 26. september in delavnice 7. november ter preizkusov 17. oktober so objavljeni tukaj.

 

Stranke obveščamo, da bo čitalnica PAK v sredo, 23.10.2019 in v četrtek, 24.10.2019 zaprta. 

Avvertiamo gli utenti, che la sala di lettura dell'Archivio Regionale di Capodistria sarà chiusa mercoledì 23 ottobre 2019 e giovedì 24 ottobre 2019.

 

 

VSI NA MORJE
VA B I L O
vabimo Vas na otvoritev razstave " Vsi na morje", ki
bo v petek 1 2.7.2019 ob 17:30 v prostorih Pokrajinskega arhiva Koper, Enota Piran, Savudrijska 5,
Piran/Pirano.
Študenti Fakultete za turistične študije - TURISTICA
in Fakultete za Humanistične študije smo ponovno
združili moči in s pomočjo piranskega arhiva prip -
ravili dogodek, ki bo osvežil spomine in prebudil
nostalgijo.
Veselimo se Vaše udeležbe in Vas lepo pozdravljamo,
Projektna ekipa


Razstava je nastala v okviru projekta POČITNIKOVANJE DELAVSKEGA RAZREDA. PREZENTACIJA PRAKS IZ OBDOBJA SOCIALISTIČNE
JUGOSLAVIJE NA PRIMERU OBČINE PIRAN. Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

TUTTI AL MARE
INVITO
Abbiamo il piacere di invitare la S.V. all'inaugurazi -
one della mostra "Tutti al mare" che si terrà venerdì,
12.7.2019, alle ore 17.30 presso l'Archivio regionale di
Capodistria, Unità di Pirano, via Salvore 5.
Noi studenti della Facoltà di studi per il turismo –
TURISTICA e della Facoltà di studi umanistici, abbiamo
nuovamente unito le nostre forze e con l'aiuto
dell'Archivio di Pirano abbiamo preparato un evento
che rinfrescherà i ricordi e risveglierà la nostalgia.
Saremo lieti della Sua presenza e La salutiamo cordialmente
Il gruppo progettuale